سیستم مدیریت ارسلات و مراسلات افغان پست

 

نمبر مسلسل
ولد/ بنت
نوع متشری

 
نام اداره
اسم مشتری
ولد/ بنت
شغل
آدرس مکمل
شماره تماس  
اسناد هویت
  نمبر صفحه جلد ثبت
تذکره و یا پاسپورت
 
ایمیل آدرس  
تابعیت  
محل  
   
   
       
   
   
   
Developed by Microstaan Consultancy Company Copy right @ 2018